Berättelsens betydelse för personcentrerad vård

När jag mötte forskaren Lisa Herulf Scholander på ett café i höstas, fanns det omedelbart en känsla av samhörighet mellan oss. Kanske var det Lisas skånska dialekt (som jag själv delar) eller så var det vårt gemensamma engagemang för patienters berättelser och personalens bemötande. Jag tror på det senare 😊.

Karin Evenholt

Publicerad:

22 feb 2024

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Efter att intervjuat Lisa och läst hennes avhandling, "Narrative relations: resources for meaning-making and person-centred practices in geriatric care," har jag fått nya värdefulla insikter om berättandets centrala roll inom hälso- och sjukvården, särskilt för äldre patienter.

Lisa har undersökt hur berättande kan integreras i det dagliga arbetet och dess betydelse ur såväl vårdpersonalens som patienternas perspektiv. Till skillnad från ett teoretiskt perspektiv, som fokuserar på "vad" betonar Lisas forskning "hur" berättelsen kan förstås och tillämpas i praktiken. Detta tillvägagångssätt understryker vikten av att förstå vad som försiggår i mikrosystemet där vårdens värde skapas.  Lisa visar utifrån observationer på en geriatrisk avdelning, hur berättandet tar form i vardagliga situationer. Forskningsresultaten illustrerar hur patienters och vårdpersonals berättelser vävs samman på ett ofta omedvetet sätt. Om personalen blir mer medveten om och lyhörd inför innebörden i sådana processer skapas nya förutsättningar för implementering av personcentrerad vård.

I ett organisationssammanhang bör chefer och ledare särskilt uppmärksamma och värdesätta de berättelser som medarbetare med sig av. I de sammanflätade narrativen återspeglas komplexa sammanhang och kollektiv erfarenhet. När berättelserna tas på allvar och återberättas startar viktiga läroprocesser som i sin tur kan bidra till att stärka såväl enskilda individer som gruppers sammanhållning. Ett återkommande dilemma inom hälso- och sjukvården är vårdpersonalens ofta stressiga vardag. Med tidspress och omfattande arbetsbördor kan det vara en utmaning att hitta tid och utrymme för att lyssna på patienternas berättelser. Hur ska man kunna prioritera denna viktiga aspekt av vårdarbetet?

En berättelse behöver inte vara lång för att vara betydelsefull. Ett kort fragment kan avslöja något viktigt om en person. När detta sedan sprids vidare till andra kan ytterligare fragment fogas till en ny berättelse.

Patientberättelser är inte som statiska berättelser som presenteras vid ett enskilt tillfälle. Det är snarare en dynamisk och gemensam skapandeprocess som pågår över tid i sampel mellan vårdpersonal och patienter. Det kan vara kortare interaktioner och samtal som läggs ihop till något sammanhängande och meningsfullt. Detta ofta sker utan att man tänker på det, medan man gör något vardagligt tillsammans som att ta en kopp kaffe, promenera från ett rum till ett annat, eller vid någon gemensam aktivitet. Lisa beskriver vikten av att vi stannar upp och verkligen är närvarande i berättelserna.

När vi lyssnar på, delar med oss av och uppskattar varandras berättelser, bygger vi en vård som ser och värderar varje person som en unik individ. Det är vår gemensamma historia.

_______________________________
 
Lisa Herulf Scholander

Lisa Herulf Scholander

Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023

Avhandling: Narrative relations : resources for meaning-making and person-centred practices in geriatric care

 

_______________________________

Karin E4.jpg

Om Karin spanar

Karin spanar är en intervjuserie på temat verksamhetsutveckling i vård och omsorg. Jag som spanar heter Karin Evenholt och jag är en projekt- och förbättringsledare som har arbetat med verksamhetsutveckling inom sjukvårdsorganisationer i många år.

I Karin spanar låter jag min nyfikenhet leda mig. Jag söker upp andra som gjort eller försöker göra förbättringar inom vård och omsorg. Vad är det de gör, varför och hur? 

Vill du vara en del av min spaning eller har tips på spännande förbättringsprojekt som pågår därute. Tveka inte att kontakta mig! [email protected]