Socialstyrelsen

För en bättre krisberedskap i kommunerna

Målet med utredningen var att stärka och vidareutveckla kommunal hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att hantera framtida samhällsstörningar.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Regeringsuppdrag

I juli 2021 gav regeringen uppdraget till Socialstyrelsen och länsstyrelsen att utvärdera beredskapen inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En projektledare från Bouvet genomförde projektet tillsammans med experter från Socialstyrelsen och länsstyrelsen för att identifiera behov av stöd i syfte att förbättra krisberedskapen och civilt försvar. Projektet har haft många intressenter både inom andra myndigheter, SKR och kommunala representanter och arbetet har varit komplext.

Målet med utredningen var att stärka och vidareutveckla kommunal hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att hantera framtida samhällsstörningar.

Uppdraget var indelat i tre delar:

  1. Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap och behov av stöd för arbete med krisberedskap och civilt försvar.
  2. En tidsatt långsiktig plan med beskrivning av lämpliga områden för det fortsatta beredskapsarbetet i kommunerna.
  3. Ett stödjande underlag med förslag om hur den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med krisberedskap och civilt försvar kan stärkas och vidareutvecklas.

Bouvets projektledare hade en viktig roll i att planera, samordna och leda projektet från start till mål tillsammans med huvudprojektledaren och samordnaren. Projektledaren ansvarade för projektledning enligt tidplan och uppdragsbeskrivning. Uppdraget omfattade också stor samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Resultat

De tre delrapporterna har redovisats till Socialdepartementet där sedan beslut om identifierade behov och förslag hanteras vidare. Det har varit svårt att dra generiska slutsatser i kartläggningen av landets 290 kommuner. Utredningen kunde dock identifiera sex prioriterade områden som behövde stärkas och/eller vidareutvecklas:

  • Planeringsförutsättningar
  • Att upprätthålla ordinarie verksamhet vid avbrott och störningar
  • Samverkan och ledning
  • Utbildning och övning
  • Upphandling och samverkan med privata aktörer
  • Målgruppsanpassad kriskommunikation

Utifrån de prioriterade områdena genomfördes en tidsatt långsiktig plan. Planen sträcker sig fram till 2030 (innevarande och kommande totalförsvarsbeslutsperiod) och beskriver de nationella stöd som bör utvecklas och spridas från berörda myndigheter för att stödja kommunernas arbete inom identifierade prioriterade områden.

Slutredovisningen innehåller förslag för att ytterligare utveckla och stärka den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med civil beredskap. I samband med slutredovisningen har även ett nytt tema på Kunskapsguiden.se tagits fram. Det som publiceras på Kunskapsguiden är ett första steg i det fortsatta arbetet med att sprida befintliga stöd och en plattform för att publicera nya kunskapsstödjande produkter som tas fram.

Kunskapsguiden.JPG

Gå direkt till temat på Kunskapsguiden

Läs mer om beredskap på Socialstyrelsens hemsida

Nästa steg

Socialstyrelsen kommer, tillsammans med länsstyrelserna, som fått ett särskilt regeringsuppdrag, att fortsatt stödja kommunerna i deras arbete med den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänstens beredskap. Det uppdraget sträcker sig över flera år och arbetet grundar sig i det ovan beskrivna arbetet. 

Ansvarigt kontor: Stockholm

För mer information

Gunilla Eriksdotter
VD och Regionledare
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa