Bouvet har följande ISO-certifieringar

 • NS-ISO/IEC 27001:2017 Ledningssystem för informationssäkerhet (Information security management systems)
 • NS-ISO/IEC 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet (Quality management systems)
 • NS-ISO/IEC14001:2015 Ledningssystem för miljö (Environmental management systems)

  samt även:
 • Miljöfyrtårn-certifierade (norsk miljöcertifiering)

Certifieringarna uppdaterades 12. september 2023

ISO 27001 Informationssäkerhet

Ledningssystemet för Informationssäkerhet specificerar kraven för implementering av säkerhetskontroller inom en organisation. Det omfattar också kontroll av den fysiska miljön och IT-säkerhetsfrågor.

ISO/IEC 27001:2017 ska säkra följande:

 • Att säkerhetskrav och mål är korrekt formulerade
 • Att säkerhetsrisker hanteras kostnadseffektivt
 • Överensstämmelse med lagar och förordningar
 • Ett lämpligt ramverk för implementering och styrning av kontroller för att säkerställa att  organisationen uppnår sina säkerhetsmål
 • Överensstämmelse med organisationens riktlinjer, föreskrifter och standarder
 • Informationssäkerhet för kunder


ISO 9001 Kvalitetsledning


Ett ledningssystem som är utvecklat för att öka kundnöjdheten och som påvisar att systemet är certifierat enligt standarden för god kvalitetsledning och har bedömts vara i linje med standarden.

Efterlevnad av ISO 9001:2015 ska säkra följande:

 • Ökad kundnöjdhet genom ledningsfokus och medvetenhet inom organisationen
 • Förbättrad marknadsföring genom förståelse för den egna kontexten och intressenters krav
 • Förbättrad motivation, uppmärksamhet och arbetsmoral hos medarbetarna
 • Ökad förmåga att genomföra förändringar och förbättringar till fördel för kunden
 • Främjad internationell handel
 • Ökad lönsamhet
 • Reducerat svinn
 • Ökad produktivitet

 

ISO 14001 Miljöledning


Ett system för miljöledning där livscykeln för bolagets produkter och tjänster ligger till grund för val av väsentliga miljöaspekter. Med utgångspunkt i de tre grundpelarna miljö, samhälle och ekonomi ska bolaget förbättra sin miljöprestation.

Efterlevnad av ISO 14001:2015 ska säkra följande:

 • Att alla väsentliga miljöaspekter identifieras sett ur ett livscykelperspektiv
 • Kontroll över miljöaspekterna för att förebygga negativ miljöpåverkan
 • Ökad förmåga att genomföra förändringarna för att förbättra miljöprestandan
 • Ökad trovärdighet gentemot kunder
 • Kostnadsbesparingar genom att minimera slöseri (av energi, förbrukningsmaterial etc.)

Ladda ner våra certifikat

ISO 9001 - Norsk version

ISO 9001 - English version

ISO 14001 - Norsk version

ISO 14001 - English version

ISO 27001 - Norsk version

ISO 27001 - English version