Etiska riktlinjer för leverantörer - Bouvet Sverige

Här beskrivs de grundläggande krav som Bouvet ställer på sina leverantörer och samarbetspartner avseende ansvarstagande och etisk verksamhet.

Vilka omfattas av riktlinjerna?

Leverantörer och samarbetspartner (nedan gemensamt benämnda leverantörer) till Bouvet ska i sin egen verksamhet efterleva de krav som anges i detta dokument. Leverantören är skyldig att ställa motsvarande krav på sina underleverantörer. För att säkerställa efterlevnaden av de etiska riktlinjerna kan Bouvet kräva att leverantören:

  • Genomför uppföljningssamtal med Bouvet och/eller
  • Redogör för var varor produceras och/eller
  • Inlämnar egendeklaration

Brott mot riktlinjerna

Leverantören ska bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete för att uppfylla de etiska riktlinjerna samt bidra till att även deras underleverantörer uppfyller dessa. Bouvet ska informeras om eventuella brott mot riktlinjerna och leverantören ska vid behov kunna presentera en plan för sitt arbete med att uppfylla riktlinjerna.

Brott mot Bouvets etiska riktlinjer innebär brott mot hela eller delar av avtalet. Upprepade brott eller bristande uppföljning efter att Bouvet påpekat missförhållanden betraktas som ett väsentligt avtalsbrott.

Rapportering

Leverantören är skyldig att ha rutiner för rapportering av missförhållanden i samband med fullgörandet av kontraktet och att rutinerna är tillgängliga och kända. Rutinerna för rapportering kan komma att användas av leverantörens anställda, inklusive entreprenörer och underleverantörer. Den som rapporterar om missförhållanden förhållanden ska skyddas från repressalier.

Efterlevnad av lagar, regler och konventioner

Leverantörer till Bouvet ska följa Bouvets etiska riktlinjer för leverantörer, relevanta lagar och internationellt vedertagna konventioner.

Leverantören ska hålla sig informerad om och följa de gällande lagar, föreskrifter och bestämmelser som är tillämpliga för leverantörens verksamhet.

Leverantören ska respektera mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter enligt internationella konventioner samt nationella lagar i alla länder där leverantören är verksam.

Vad vi förväntar oss av våra leverantörer, samarbetspartner och deras underleverantörer

Integritet och datasäkerhet

Alla människors värdighet, integritet och personliga rättigheter ska respekteras.

Leverantören ska ha rutiner och system som säkerställer att integriteten skyddas och att det inte förekommer obehörig eller felaktig användning av uppgifter eller att data, information eller material delas vidare. Leverantören ska behandla alla konfidentiella uppgifter på ett etiskt försvarbart sätt och alltid i enlighet med avtalade ramverk och gällande regler. Avvikelser och misstankar om avvikelser ska alltid rapporteras.

Miljö och klimat

Leverantören ska uppfylla relevanta nationella och internationella miljöstandarder och inhämta relevanta utsläppstillstånd.

Leverantören ska ha rutiner för att minska negativa effekter på hälsa och miljö i hela värdekedjan, främja en hållbar resursanvändning samt minimera växthusgasutsläppen.

Mänskliga rättigheter

Leverantören ska stödja och respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter och säkerställa att de inte bidrar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Leverantörer som är att betrakta som större företag ska bedriva due diligence för att identifiera, förebygga, minska och dokumentera hur de hanterar eventuell negativ påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och hos sina leverantörer och samarbetspartners

Diskriminering och jämlikhet

Leverantören ska aktivt verka för att undvika direkt eller indirekt diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller trosbekännelse. Leverantören ska främja jämställdhet i anställningsförhållanden och behandla alla inblandade med respekt och jämlikhet.

Leverantören ska inte tolerera någon form av sexuellt påträngande, hotfullt, kränkande eller exploaterande beteende eller fysiska övergrepp och ska agera aktivt om något av detta observeras.

Anställningsförhållanden

Leverantören ska arbeta för att motverka direkt eller indirekt diskriminering baserat på kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller religionstillhörighet, samt främja jämställda anställningsförhållanden.

Leverantören får inte tolerera någon form av sexuella trakasserier, hot, förolämpningar, utnyttjanden eller fysisk misshandel, och ska agera aktivt om sådant observeras.

Anställningsvillkor

Leverantören ska betala ut löner i enlighet med gällande nationella lagar om minimilön eller enligt branschstandard. Lönen ska vara skriftligt avtalad och betalas ut till de anställda i avtalad tid.

Leverantören ska säkerställa att lagstadgade arbetstidsbestämmelser följs och att alla anställda mottar skriftliga anställningsavtal där anställningsförhållandet beskrivs på ett språk som den anställda förstår.

Leverantören ska respektera den enskilda anställdas behov av återhämtning samt säkerställa att alla anställda har rätt till ett tillfredsställande antal semesterdagar med lön.

Den arbetsrätt och arbetslagstiftning som gäller där produktionen sker ska efterlevas.

Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet

Leverantören ska säkerställa att alla anställda har en sund och säker arbetsmiljö som uppfyller vedertagna standarder, lagar och regler. Leverantören ska vidta åtgärder för att förhindra olyckor och hälsorisker på arbetsplatsen, samt teckna alla lagstadgade yrkesförsäkringar. Vid behov ska anställda utrustas med lämplig personlig säkerhetsutrustning och informeras om hur den ska användas.

Leverantören ska erbjuda regelbunden utbildning för att säkerställa att anställda har tillräcklig kompetens inom hälsa och säkerhet.

Om anställda erbjuds logi ska leverantören säkerställa att boendet är rent och säkert samt att det uppfyller den anställdas grundläggande behov.

Organisationsfrihet och rätten till fackliga förhandlingar

Leverantören ska erkänna rätten till organisationsfrihet och får inte hindra eller motarbeta facklig organisering eller fackliga förhandlingar.

Fackföreningsrepresentanter får inte diskrimineras eller förhindras utföra sitt fackliga arbete.

Tvångsarbete

Det får inte förekomma någon form av tvångsarbete, slavarbete eller ofrivilligt arbete. Arbetstagarna ska inte behöva lämna ifrån sig identitetshandlingar eller depositioner till arbetsgivaren och ska ha rätt att avsluta anställningsförhållandet med en rimlig uppsägningstid.

Barnarbete

Barn under 18 år får inte utföra arbete som äventyrar deras hälsa eller säkerhet, inklusive nattarbete. Barn under 15 år eller i skolpliktig ålder får inte utföra arbete som kan påverka deras utbildning negativt. Nyrekrytering av barnarbetare som strider mot ovan nämnda omständigheter får inte förekomma.

Om leverantören redan har barnarbetare ska det utformas handlingsplaner för en skyndsam utfasning. Samtidigt ska det utformas stödmekanismer så att barn får möjlighet till utbildning tills barnet inte längre är i en ålder som omfattas av skolplikten.

God affärssed

Olagliga affärsmetoder

Leverantören ska följa lagar och regler gällande mutor, korruption, bedrägeri och annan olaglig affärsverksamhet. Leverantören ska varken direkt eller indirekt erbjuda eller ge några former av otillbörliga fördelar till kunder, offentliga tjänstemän eller samarbetspartner i syfte att skaffa sig personliga eller affärsmässiga fördelar.

Gåvor och representation

Leverantören får inte direkt eller indirekt erbjuda gåvor eller förmåner till Bouvets medarbetare, representanter eller personer med en nära relation till dessa, såvida inte förmånen är av ett ringa värde. Inga penninggåvor får ges. Representation som sociala tillställningar, måltider eller underhållning kan erbjudas om det finns en affärsmässig aspekt och kostnaden hålls på en beskedlig nivå.

Utgifter för resor och logi för Bouvets representanter ska betalas av Bouvet.

Konkurrens

Leverantören får inte förorsaka eller vara delaktig i brott mot konkurrenslagstiftningen, som till exempel olagliga pris- eller marknadskarteller eller annat beteende som innebär brott mot konkurrenslagstiftningen.

Intressekonflikter

Leverantören ska undvika situationer som i samarbetet med Bouvet kan leda till intressekonflikter eller ge intryck av att göra det. Om leverantören uppmärksammas på en faktisk eller misstänkt intressekonflikt kopplad till samarbetet ska Bouvet omgående informeras.

Penningtvätt och skatter

Leverantören ska ta avstånd från alla former av penningtvätt och ha etablerade rutiner för att förhindra att verksamhetens finansiella transaktioner utnyttjas för penningtvätt.

Leverantören ska följa gällande skatteregler och inte bidra till skatteflykt.

Ansvarstagande mineralanvändning

Leverantören ska arbeta för att undvika att använda råvaror från konfliktdrabbade områden och högriskområden i sina produkter, samt undvika att bidra till brott mot mänskligheten, korruption, finansiering av beväpnade grupper eller liknande negativa företeelser.