Life science

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys– styrkeområden gynnsamma för utvecklingen av life science i Sverige

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Bakgrund

Under 2018–2019 bedrev Bouvet ett samverkansprojekt med Helidor Consulting för att belysa styrkeområden som gynnar utvecklingen av svensk life science. Redovisade resultat ska kunna användas vid utformning av strategier för utveckling av life science ur ett nationellt perspektiv, och som grund för framtida beslut om riktade satsningar med syfte att skapa en konkurrenskraftig life science-sektor där Sverige är internationellt ledande. 

Projektet finansierades av Vinnova.

 

Resultat

Rapporten adresserar i synnerhet det svenska innovationsklimatet och hur det påverkas av kulturella förutsättningar och tillgång på kompetens, infrastruktur och kapital. Resultaten baserar sig på litteraturgenomgångar och genomförda intervjuer intressenter med god insikt om förutsättningarna för life science i Sverige. Insamlade data har sammanställts i elva separata styrkeområden:

 • Samverkansförmåga
 • Tillgång till kompetens
 • Innovationskluster
 • Innovationsfinansiering
 • Forskningsinfrastrukturer
 • Hälsodata, register och biobanker
 • Preventiv hälsovård
 • Bioteknikutveckling
 • Precisionsmedicin
 • Biologiska läkemedel
 • Varumärken

Några av de identifierade styrkeområdena är tillämpningsområden inom life science, medan andra områden är av mer förutsättningsskapande karaktär.

Inom respektive område har en SWOT-analys genomförts för att identifiera faktorer som kan utgöra områden särskilt lämpade för framtida satsningar och politiska beslut som kan bidra till att stärka styrkeområdet i Sverige, och därmed skapa en mer konkurrenskraftig svensk life science-sektor och ökat värde för samhällsutvecklingen i Sverige och globalt.

Slutsatser

Baserat på genomförda analyser av insamlade data rekommenderas en tydligare målfokusering i de riktade satsningar och den strategiska planering som genomförs inom svensk life science, vilket i sin tur ställer krav på utveckling av mätbara indikatorer. Rapporten pekar även på specifika brister inom svensk innovationsfinansiering, och på behovet av en förnyad lagstiftning rörande biobanker och hälsodata.

Ansvarigt kontor: Stockholm

Kontakta oss

Gunilla Eriksdotter
VD och Regionledare