Stöd vid implementering av vårdförlopp

Region Dalarna är mitt uppe i arbetet med implementeringen av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för hälso- och sjukvården. Bouvets utbildning i kunskapsstyrning och systematiskt förbättringsarbete ger Region Dalarna både samsyn och effektiva verktyg för implementeringen.


Kund: Region Dalarna 

Ansvarigt kontor: Stockholm 

Bransch: Hälso- och sjukvård

 

Bakgrund

Region Dalarna är mitt i processen med implementeringen av nationella vårdförlopp för en rad diagnoser i sin vårdverksamhet. Syftet är att skapa en jämlik vård i en helhetsorienterad process där patienten känner sig mer delaktig i sin egen vård. För detta krävs förändrat arbetssätt och nya metoder. Inför genomförandet har Region Dalarna gjort nödvändiga förberedelser, som till exempel gap-analys och fastställande av styrdokument. För att få en samsyn och en gemensam verktygslåda inför implementeringsprocessen bjöds alla verksamhetsutvecklare i regionen in till två dagars utbildning med Bouvet. Fokus var kunskapsstyrning och systematiskt förbättringsarbete i vården. 

Utmaningar

Det fanns flera utmaningar i genomförandet och implementeringsprocessen. Bland annat det faktum att regionen har många olika verksamheter utspridda över länet, som exempelvis vårdcentraler och enheter för specialistvård. Att patienten ska vara mer delaktig i sin egen vård kan också vara en utmaning i förbättringsarbetet.

Lösning

Med Bouvets utbildning fick alla verksamhetsutvecklare en gemensam grund att stå på. Under två dagar utbildades deltagarna både i hur man förbättrar vården med hjälp av kunskapsstyrning och hur man arbetar systematiskt med sitt förbättrings- och uppföljningsarbete. Det systematiska arbetssättet som är basen i utbildningen gör det möjligt att följa upp och mäta resultaten under implementeringen av vårdförloppen. Att skapa nätverk mellan medarbetarna är en styrka och även att hitta det som redan fungerar ute i verksamheterna.

 

 

Röster från Region Dalarna om utbildningen

Helena de la Cour är ansvarig för Avdelning för Kunskapsstyrning inom Region Dalarna, hon upplever att motivationen nu är stark i regionen för införandet av vårdförloppen. Inspiration och rätt förutsättningar är viktiga och även ett stöd från centralt håll. Nätverkande är a och o då många verksamhetsledare annars kan känna sig ensamma i sitt uppdrag. 

– Nu vet de som varit med på utbildningsdagarna också att vi som jobbar centralt bara är ett telefonsamtal bort, säger Helena. 

Utbildningen har bidragit till att avdramatisera förändringar i sätten att arbeta och det har också varit en viktig pusselbit för motivationen.

– Vi skapar nu tillsammans en hälso- och sjukvård byggd på evidens och bästa tillgängliga kunskap, säger Helena. 

Håkan Landpers är verksamhetsutvecklare för regionens ungdomsmottagningar. Han uppskattade erfarenhetsutbytet och nätverkandet mycket under utbildningsdagarna. 

– Att få insyn i vardagen i andra verksamheter har varit ovärderligt för mig, och inspirerande för det fortsatta arbetet med implementeringen av vårdförloppen, säger han. 

Annika Olofsson är avdelningschef för God och nära vård i Region Dalarna och uppskattade att utbildningen betonade patientens perspektiv. Hon ser patienternas delaktighet som en viktig del i förbättringsarbetet med vårdförloppen: 


–Vi ska se patienten som medskapare av den framtida vården, säger hon.

Dalerne.jpg
Annika Olofsson, Håkan Landpers och Helena de la Cour från Region Dalarna.


Bouvet och kunskapsstyrningen

Bouvet bidrar sedan 2018 i kunskapsstyrningen på både nationell och regional nivå. I nationella projekt arbetar vi som processledare, informatikstöd och produktägare. Vi jobbar också med tjänstedesign, utveckling av personliga tjänster i vården och med digitala stödprogram. Vi håller utbildningar i kunskapsbaserad vård och systematiskt förbättringsarbete

Våra konsulter kan vård och förstår IT. Och tvärtom. Vår samlade kompetens inom ehälsa spänner från det mest abstrakta och övergripande till det mest konkreta och detaljerade. Vi jobbar gärna i team, med varandra och med den verksamhet som behöver våra tjänster. Och vi sätter ihop våra team för att på bästa sätt lösa uppgiften.

 

Läs mer:


Bouvet ger stöd i arbetet för en mer kunskapsbaserad vård

Vi kan skräddarsy utbildningsdagar för din region i arbetet med implementering av vårdförlopp

 

Kontakta oss

Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa
Gunilla Eriksdotter
Tf VD och Regionledare