Lyckad strategi för kunskapsbaserad vård

Region Dalarna är mitt uppe i arbetet med implementeringen av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för hälso- och sjukvården. Under två fullmatade utbildningsdagar med Bouvet fick regionens verksamhetsutvecklare inspiration, verktyg och ett stöttande nätverk för en lyckad implementering.


 

Helena de la Cour är ansvarig för Avdelning för Kunskapsstyrning inom Region Dalarna och leder arbetet tillsammans med verksamhetsutvecklare i regionen.

– Genom Bouvets utbildning har vi uppdaterat vår gemensamma verktygslåda i regionen, med fokus på kunskapsstyrning och vårdförloppen, säger Helena. 

Sveriges regioner har sedan några år tillbaka gått samman och gemensamt skapat en organisation för kunskapsstyrning. Syftet är att skapa en jämlik vård i hela landet genom en mer välorganiserad och helhetsorienterad process. 

Vårdförlopp för cancer är sedan tidigare implementerade i vården. Nu utförs samma arbete för fler diagnoser.

När ett nytt Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är nationellt beslutat står varje region inför utmaningen att implementera nya arbetssätt och metoder i den egna organisationen.  

Region Dalarna tog hjälp av Bouvet för att ta ytterligare ett steg mot en mer kunskapsbaserad vård. 

– Tack vare utbildningen har vi nu ett systematiskt sätt att arbeta med de rätta verktygen för att implementera vårdförloppen i regionens alla verksamheter, säger Helena.

 

211217_Helena_Bouvet-8.jpg
Helena de la Cour, Region Dalarna

– Patienterna kommer att märka att de är mer delaktiga och har mer inflytande över sin vårdsituation, fortsätter hon. 
 

Erfarenhet av både kunskapsstyrning och systematiskt förbättringsarbete

Bouvet har sedan 2018 bidragit i arbetet med kunskapsstyrning som ett medel för en god och jämlik vård i hela landet. Detta både på nationell och regional nivå.

Hela initiativet om kunskapsstyrning och att regionerna gemensamt samlar och sprider bästa tillgängliga kunskap för bättre patientmöten ligger helt i linje med Bouvets verksamhetsidé. Vi vill bidra till bättre lösningar både för den enskilda individen och samhället.

Eftersom erfarenheten finns på Bouvet från både kunskapsstyrning och systematiskt förbättringsarbete i vården ville vi gärna bidra till att Region Dalarnas lyckas i sitt viktiga arbete med att implementera vårdförloppen.

Karin Wallis, verksamhetskonsult på Bouvet, har jobbat i många år med att utveckla kunskapsstyrningen från ett nationellt perspektiv i olika projekt på Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

– Det har varit roligt att se hur kursdeltagarna så snabbt har kombinerat de konkreta verktyg som vi har tillhandahållit under kursen med sin verksamhetskunskap, säger Karin Wallis. Att implementera vårdförlopp är ett långsiktigt arbete men med verktygen för systematiskt förbättringsarbete kan det brytas ned i mindre delar och appliceras på den egna verksamheten. För det är i verksamheten som förändringarna behöver ske, och det är de som jobbar där som har kunskapen att utföra dem, säger Karin.

Jag har fått flera konkreta verktyg för förbättringsarbete som jag kan börja jobba med imorgon!

Citat från deltagare på utbildningen

Så lade vi upp utbildningen:

  • Vi startade med en inventering där ledningen bland annat berättade om Region Dalarnas behov och vikten av att ge medarbetarna en gemensam grund att stå på i deras förbättringsarbete. 

  • Vi tog fram ett skräddarsytt utbildningsprogram som kombinerade de viktigaste delarna inom både kunskapsstyrning och systematiskt förbättringsarbete i vården.

  • Första dagen på utbildningen fick deltagarna lära känna verktygen för systematiskt förbättringsarbete.

  • Att nätverka inom grupperna stärkte sedan deltagarna på utbildningen, och de fick jobba utifrån sina erfarenheter, och med verkligheten och vardagen ute i de egna verksamheterna.
     
  • Vi jobbade också teoretiskt med systematiskt förbättringsarbete och övade genom att utgå från vardagssituationer både i arbetet och i privatlivet. 

Styrkan ligger i att lyssna in både medarbetares, patienters och närståendes perspektiv

– Jag vill förmedla att det ska vara enkelt att göra förbättringar, säger Karin E, som är utbildare och verksamhetskonsult på Bouvet och själv har erfarenhet från vården både som sjuksköterska och vårdutvecklare. Under de här utbildningsdagarna får kursdeltagarna praktiska verktyg. Genom enkla övningar jobbar vi i små steg, för att sedan omsätta kunskapen genom att jobba med verkliga fall baserade på vårdförloppen, fortsätter Karin E.

Karin E berättar att det är viktigt att ha ett coachande förhållningssätt mot sina medarbetare och att utgå ifrån den kunskap och erfarenhet som de här personerna redan har. 

 

karin3.jpg
Erfarna verksamhetskonsulter inom kunskapsstyrning och förbättringsarbete. Våra kursledare från Bouvet, Karin E och Karin W.
 


– Men jag vill också att de hela tiden ska lyssna på patienterna, brukarnas och närståendes perspektiv, fortsätter hon.


Förbättringsarbete är roligt – och det behöver inte vara svårt!
Karin E vill fokusera på vikten av att jobba med en samsyn inom regionen som grund för det systematiska förbättringsarbetet när vårdförloppen nu ska implementeras.

Planering tillsammans och nätverkande mellan deltagarna är viktiga ingredienser i utbildningen. Att titta på vad som redan fungerar och kan användas i förbättringsarbetet är lika viktigt som att hitta nya sätt för det fortsatta arbetet. 

– Det kan vara en tuff och ensam roll att som verksamhetsutvecklare förmedla ett nytänk i verksamheten, så under utbildningen utgick vi ifrån att inspirera, ge energi och använda praktiska verktyg. Allt för att göra processen enklare när deltagarna kommer tillbaka till sina verksamheter och ska stötta medarbetarna i förbättringsarbetet där. Förbättringsarbete ska kännas enkelt och vara roligt, säger Karin E. 

– Det är en fördel att jobba lika med implementeringen och ha en systematik. Med hjälp av utbildningen finns nu en samsyn i Region Dalarna och då blir det lättare för man kan dela med varandra, berättar Karin E.

Nyfiken på hur vi kan skräddarsy utbildningsdagar för din region i arbetet med implementering av vårdförlopp?

 

Det bästa med utbildningen var enkelheten och tydligheten i de olika delarna. Mycket inspirerande!

Citat från deltagare på utbildningen

Jag har fått otroligt viktiga kunskaper som förmedlas på ett pedagogiskt sätt.

Citat från deltagare på utbildningen

Det bästa var att nätverka, att bli tankad med idéer, få metoder och ökad kunskap i förbättringsarbete och att känna att jag fortfarande är utvecklingsbenägen.

Citat från deltagare på utbildningen
Gunilla Eriksdotter
VD och Regionledare
Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa