Statens Vegvesen

Smart styrning av trafikföden i vägnätet

Bouvet levererar ett digitalt system som ska hjälpa den tunga trafiken i olika distrikt att undvika potentiellt farliga mötessituationer. Projektet utnyttjar element från optimering, maskininlärning, IoT och molnlösningar.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Bakgrund

Många norska industriföretag ligger i distrikt där väginfrastrukturen ibland kan vara väldigt begränsad. Det medför stora utmaningar för de tunga transporterna till och från dessa områden.

Ett exempel är lastbilar som möts på broar och i underjordiska tunnlar, utan möjlighet att passera varandra. Det leder till att trafiken stannar upp i båda riktningarna. Sådana situationer kan leda till stora förseningar, farliga situationer och olyckor.

Det norska vägverket och Bouvet samarbetar nu för att utveckla digitala lösningar på detta problem!

Ett fartanpassningssystem ska via en talande app ge fartrekommendationer till fordon som kör längs problemsträckorna så att mötessituationer kan undvikas. Syftet är att kontrollera trafikflöden genom flaskhalsar.

Utmaningar

Man ställs inför ett antal utmaningar när man ska skapa ett system som leder trafik genom infrastrukturen. I grova drag kan de delas in i tre typer:

Att förutsäga de aktuella fordonens framtida placering. Det kan vara svårt eftersom det kan finnas variationer i körmönster, väder och vägförhållanden, plus annan trafik som inte följs av systemet.

Lokala variationer i GPS-mottagning och mobilanslutning.

Fysiska begränsningar. Att effektuera signifikanta förändringar av mötespunkter kräver att fordonen följs över relativt långa sträckor och/eller att betydande fartändringar registreras.

Lösning

För att förstå problemen bättre och ta reda på vilken lösning vi behövde så utvecklade vi simulerings- och 3D-visualiseringslösningar. Detta möjliggjorde också snabba utvecklingscykler och kontinuerliga leveranser.

Ett exempel på simulering av flödesstyrning visas i bilden nedan. I bilden kan du se en digital kopia av vägen från Skjervøy i Troms till fastlandet och bilarna på vägen. På den här sträckan finns två flaskhalsar: Skattørsundtunneln från Skjervøya till Kågen och Maursundtunneln från Kågen till fastlandet. De yttre gränserna till flaskhalsarna är markerade med gröna rektanglar i bilden.

Om systemet bedömer att två bilar riskerar att mötas i en flaskhals visas en röd linje mellan dem och fartanpassningsmotorn justerar då farten så att mötespunkten hamnar utanför flaskhalsen.

asd2.gif

Systemet använder en app som regelbundet rapporterar fordonens position. Positionerna skickas till en applikation i Google Cloud som beräknar den framtida positionen för alla fordon som den har översikt över. Om specifika fordon riskerar att mötas i en flaskhals räknar systemet ut vilken fart som krävs för att detta inte ska ske.

Appen visar körråden på mobilskärmen och läser upp dem som tal. I bilden nedan visas användargränssnittet i appen i tre olika situationer.

Systemet genomgick vintern 2018/19 en konceptstudie som avslutades med ett lyckat fälttest på Skjervøy i början av mars 2019. Denna plattform utökas nu med stöd för kolonnkörning.

Värde för kunden

Aktörer som hanterar tunga transporter måste ta hänsyn till leveranstider för både befintliga och framtida laster. Oförutsägbarhet och förseningar fortplantar sig från ett uppdrag till en hel värdekedja. Detta orsakar en extra belastning för chaufförerna – och kostnader för företaget. Flödeskontrollsystemet bidrar till färre farliga trafiksituationer för chaufförerna och bättre förutsägbarhet och framkomlighet, samtidigt som det bidrar till att godset kommer fram i tid.

Systemet är ett koncept med stor potential, och det bör utredas hur det kan implementeras på fler utsatta vägsträckor samt även beaktas i samband med eventuella investeringar.