Bild erbjudande patientresan
>

Vård och omsorg ur patientens perspektiv

20 feb 2018

I rapporten - Från medel till mål beskriver Vårdanalys samordnad vård och omsorg som ett resultat för patienter och brukare, till skillnad från det lite mer traditionella tankesättet att det handlar om organisationers och professioners gemensamma processer och arbetssätt.

I rapporten Från medel till mål - att organisera och styra mot en samordnad vård och omsorg ur ett patient- och brukarperspektiv definierar Vårdanalys samordnad vård och omsorg.

Samordnad vård och omsorg är när alla aktiviteter ingår i en väl fungerande helhet kring individen samtidigt som individen ges möjlighet att vara medskapande i aktiviteterna efter förmåga och preferenser. 

Som exempel på resultat nämns att patienter och brukare: 

  •  inte behöver upprepa information i onödan
  • känner sig trygga och upplever att vården och omsorgen ser till hela deras behov

Det är tillsynes enkla och självklara ting. men ändå långt ifrån hur det faktiskt förhåller sig. Mycket tyder, enligt rapporten,  på att samordningen i Sverige brister vilket innebär att ansvaret för att koordinera vårdinsatser ligger på patienten själv.

I jämförelse med andra länder anser en mindre andel av de svenska patienterna att de får hjälp av vårdpersonalen att planera den vård som andra verksamheter ger. En stor del får hjälp men Sverige är sämst jämfört med andra länder. 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något    

Faktorer som påverkar förutssättningarna för samordning är flera, varav en del är på systemnivå. Det handlar exempelvis om hur administrativa system och andra stödfunktioner är samordnade, om policys, regler  och om ersättningsmodeller.  

Oavsett orsak leder den bristande samordningen till att den som möter vården upplever sig vara utlämnad utan stöd och information. Det gäller kanske särskilt den som har stora behov, till exempel de mest sjuka äldre och personer med kronisk sjukdom som har många kontakter med flera olika aktörer.

Genom att gräva där vi står och samordna utifrån individens perspektiv och ta fasta på att skapa en gemensam värdegrund och kultur med individens behov som utgångspunkt kan vi lyckas bättre. Vi kan också titta närmare på hur våra patienter och brukare upplever samordningen i mötet med oss.   

Är vi säkra på att våra patienter får ett så smidigt kontaktflöde som är möjligt? Och att de inte faller mellan stolarna?  Använder vi våra resurser så effektivt som vi kan och möter vi de behov som patienterna har?

Ju fler kontaktpunkter desto större är möjligheterna att höja kvaliten och bli mer effektiv genom bättre designade insatser. Men även verksamheter som möter patienter med färre kontakter har mycket att vinna på att utveckla sin verksamhet i samverkan med patienterna.

På Bouvet har vi lång erfarenhet av att förbättra det vi kallar kundresan. Dessutom har vi stor kunskap om patientmedverkan, vårdens processer och utmaningar. 

Vi vill inkludera patienten på riktigt och hjälper gärna till med att göra patientmedverkan till mer än bara ett ord. 

Hör av dig så berättar vi mer!

Gunilla.Eriksdotter@bouvet.se