Maskininlärning i hälso- och sjukvård

Metoder för maskininlärning är på stark frammarsch inom en rad industrier för att möjliggöra förbättrad analys av de stora datamängder som samlas in i vårt digitaliserade och uppkopplade samhälle.

9. mars 2018

robot

På hälso- och sjukvårdsområdet förutspås en mer än femfaldig ökning av omsättningen inom artificiell intelligens de närmaste fem åren (1).

Utvecklingen av AI inom sjukvården drivs bl.a. på av ett stort framtida behov av effektivisering och minskat svinn i vårdprocesserna. Demografiskt så står Sverige inför en kraftigt ökande försörjningskvot (2), d.v.s. antalet barn och gamla kommer de närmaste åren att öka i förhållande till antalet vuxna i förvärvsarbetande ålder.

Enligt analytiker på Sveriges Kommuner och Landsting kommer maskininlärning vara ett viktigt verktyg för att säkerställa en mer produktiv hälso- och sjukvård i framtiden (3).

Robotassisterad kirurgi

Robotassisterad kirurgi är ett potentiellt värdefullt tillämpningsområde för AI. Bildkälla: www.urolassoc.com

Några av de områden som bedöms ha stor ekonomisk tillväxtpotential i USA är robotassisterad kirurgi,  virtuella vårdbiträden och automatisering av administrativa vårdprocesser (4). I Sverige finns idag ett trettiotal installationer av kirurgirobotar, som främst används för titthålskirurgi vid vissa typer av canceroperationer, gynekologi och urologi. Möjligheten att applicera maskininlärningsmetoder i robotassisterad kirurgi skulle medföra högre effektivitet och precision i operationssalen genom guidade eller automatiska operationer.

Virtuella vårdbiträden (chatbots) skulle utifrån angiven anamnes automatiskt kunna bedöma lämplig vårdnivå, för att korta ned väntetider och undvika onödiga vårdbesök. I Sverige är detta något som Capio siktar på att införa nationellt på sina primärvårdsenheter (5), och det skulle även kunna ha stor påverkan i effektiviseringen av 1177 vårdguiden (6). 

mammografi

Automatiserad identifiering av bröstcancer i mammografibilder baserat på maskininlärning kan öka effektiviteten och träffsäkerheten i cancerdiagnostiken. Källa: lunit.io/news

Bilddiagnostik är ett annat växande område inom AI, mycket tack vare att bildanalys och mönsterigenkänning är ett av de äldsta tillämpningsområdena inom maskininlärning. Forskningssamarbeten pågår mellan sjukhus och universitet för att utreda möjligheten att låta datorn att automatiskt identifiera bröstcancertumörer i mammografibilder (7) (figur 2), frakturer i skelettröntgenbilder (8) m.m. för att effektivisera och höja kvaliteten i diagnostiken.

Bouvetkoncernen har identifierat maskininlärning som ett strategiskt fokusområde och potentialen inom hälso- och sjukvården är enorm. Bouvet bevakar kontinuerligt utvecklingen och säkerställer att vi kan tillhandahålla spjutspetskompetens inom området, exempelvis användbarhetsdesigners (UX/UI), systemutvecklare, informatiker och projektledare med god kännedom om AI.


Referenser
1. ”Five Technologies That Will Disrupt Healthcare By 2020”. Forbes, 2016-06-30. www.forbes.com/sites/reenitadas/2016/03/30/top-5-technologies-disrupting-healthcare-by-2020/#184bb2b36826

2. ”Försörjningskvot 1960−2016 och prognos 2017−2060”. SCB, 2017-04-12. www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/tabell-och-diagram/sveriges-framtida-befolkning-20162060/forsorjningskvot-och-prognos

3. ”Effektivare digitalt”. Roger Molin, SKL. Presentation på konferensen om digitala vårdmöten, Inera, 2017-09-13. www.inera.se/aktuellt/moten-och-evenemang/digitala-vardmoten

4. ”ARTIFICIAL INTELLIGENCE: Healthcare’s New Nervous System”. Accenture, 2017-04-18. www.accenture.com/t20170418T023006Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-49/Accenture-Health-Artificial-Intelligence.pdf

5. ”Artificiell intelligens ska hjälpa Capios läkare ge rätt vård”. Dagens Medicin, 2017-09-04. www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/09/04/artificiell-intelligens-ska-hjalpa-capios-lakare-att-ge-ratt-vard

6. ”Hälso- & sjukvård: Chatbot kan effektivisera vården”. PWC, 2017-08-31. www.pwc.se/sv/publikationer/halso-sjukvard/halso-sjukvard-chatbot.html

7. ”AI ska upptäcka bröstcancer”. NyTeknik, 2017-04-11. www.nyteknik.se/innovation/ai-ska-upptacka-brostcancer-6840390

8. ”AI-nätverk matchar ortopedernas diagnoser”. Dagens Medicin, 2017-07-25. www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/07/25/ai-natverk-matchar-ortopedernas-diagnoser

//Anders Brinne e-Hälsa