Akademiska Sjukhuset

While you are waiting

Att skapa trygghet och delaktighet för den som väntar på utredning för cancersjukdom på Akademiska Sjukhuset.

Utmaningen

För den som väntar på utredning för cancersjukdom är tiden lång och känslan av att vara utlämnad till andra utan stöd och information är stor. I projektet While you are waiting som bedrivs på Akademiska sjukhuset vill man skapa trygghet och delaktighet för den som befinner sig i denna situation.

Lösningen

Idén till en tjänst som kan stötta patienter i väntan på cancerutredning hos specialist uppstod i ett innovationsrace som genomfördes inom arbetet med ett strukturerat vårdflöde för lungcancer. I arbetet bestämdes att projektet skulle använda metoder inom service design för att tillsammans med patienter ta fram krav och så småningom en prototyp för den nya tjänsten. Arbetet har genomförts i workshops tillsammans med patienter och vårdgivare med fokus på upplevelse och behov hos den tänkta tjänstens användare. Projektet har också tagit fram idéer till lösningar och arbetat med skisser och prototyper med syftet att skapa en personcentrerad vårdupplevelse.

Effekten

Förhoppningen är att tjänsten skall leda till att skapa trygghet, minska oro och öka delaktigheten hos cancerpatienter i väntan på specialistvård. Prototypen och underlaget från projektet har tagits fram i samverkan med representanter för digital utveckling och elektronisk patientjournal hos Akademiska sjukhuset vilket har skapat förutsättningar för att realisera tjänsten tätt efter leverans. Detta kopplat med en tidig involvering och samverkan med patienter och vårdgivare i projektet är framgångsfaktorer för att tjänsten ska kunna uppfylla sitt syfte och stötta cancerpatienter i väntan på specialistvård. Genomförandet av projektet utvärderas löpande av deltagande patienter och vårdpersonal för att skapa ett lärande kring hur man kan arbeta med patientsamverkan och service design som metod.

Projekt: While you are waiting

Branch: Hälsa, välfärd och sjukvård

Ansvarigt kontor: Stockholm

Kontakta oss

Gunilla Eriksdotter
Avdelningsledare
Verksamhetsutveckling